เบอร์เกอร์สปาฟู้ดส์ (Veggie SPA Burger)

80.00 บาท

อายุการเก็บรักษา : 1 ปี
วิธีการเก็บรักษา : เก็บแบบแช่แข็ง อุณหภูมิ 0-4องศาเซลเซียส